ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านเอเชียศึกษา "Walailak University International Conference on Asian Studies II" (WUICAS II)