Location

0 7567 3000

ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ MOU บริษัท ดิ เอสเคิร์ฟ จำกัด ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การเรียนการสอน และพัฒนาผู้เรียน

05/02/2567

706

 

วันนี้ ( 5 ก.พ.’67) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จัดกิจกรรมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนานักศึกษาและบุคลากร ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับบริษัท ดิ เอสเคิร์ฟ จำกัด (Google Cloud Partner - Specialisation Education) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ ดร. ศุภธิดา พรหมพยัคฆ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ดิ เอสเคิร์ฟ จำกัด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวนาท นันทพิชัย ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และนายพุทธรักษ์ มูลเมือง ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท ดิ เอสเคิร์ฟ จำกัด ลงนามเป็นพยาน พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมเขาหลวง อาคารสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
     

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กับ บริษัท Google ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมมือด้านการพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ เพื่อการดำเนินงานตามภารกิจเกิดประสิทธิภาพ ทั้งด้านการพัฒนานักศึกษาและบุคลากรในด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและการเรียนการสอนของทั้งสองหน่วยงาน  รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกอบรม เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาการ วิชาชีพ การจัดแหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม เพื่อส่งเสริมกิจกรรมให้แก่หน่วยงานภาคีเครือข่าย รวมทั้งการเผยแพร่องค์ความรู้และสร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อันนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ประเทศชาติอย่างยั่งยืน


     

รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ภายใต้การนำของศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีให้ความสำคัญกับเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นอย่างมาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ทำงานร่วมกันเพื่อดูแลและขับเคลื่อนการพัฒนาให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสมรรถนะสูงในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการพัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย ให้มีความรู้ความเข้าใจในบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกยุค Disruptive World และการปรับตัวของมหาวิทยาลัยในยุค Digital Transformation ซึ่งมีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยในเกือบทุกมิติ ให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอน ด้วยอุปกรณ์เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย และสอนให้ผู้เรียนมีทักษะในด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์สาขาวิชา ตลอดระยะเวลาในการเรียนเพื่อให้นักศึกษามีคุณสมบัติที่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ ทั้งทักษะความรู้ ความสามารถ โดยเฉพาะทักษะด้าน Soft skill ซึ่งการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย มีสมรรถนะและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กร สังคม และประเทศชาติต่อไป 


     

 

ด้าน ดร.ศุภธิดา พรหมพยัคฆ์  กล่าวว่า จุดเริ่มต้นของความตั้งในในการลงนาม MOU ในครั้งนี้ สืบเนื่องจาก บริษัท ดิ เอสเคิร์ฟ จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือเทรนเนอร์ให้วงการศึกษาไทยมาตั้งแต่ยุค 1G จนมาถึงยุคดิจิทัลหรือยุคเอไอในปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคที่มีเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและน่าตื่นเต้น ความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นส่วนที่จะช่วยเติมเต็มหรือติดอาวุธให้ผู้เรียน เป็นเครื่องมือในการพัฒนาให้บุคลากรให้มีทักษะความรู้เพิ่มเติมและมีสมรรถนะของโลกยุคใหม่ ด้วยองค์ความรู้หรือบทเรียนที่หาเรียนได้ยากและสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ สิ่งที่นักศึกษาและบุคลากรจะได้รับไม่ใช่แค่เกียรติบัตรหรือความรู้ แต่ผู้ผ่านการอบรมจะได้ 3 ทักษะที่องค์กรมองหา คือ 1) ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตัวเอง เพราะโลกการทำงานในปัจจุบัน องค์กรไม่ได้ต้องการแค่คนที่มีความรู้ แต่ต้องการคนที่มีความสามารถในการเรียนรู้สิ่งที่ยังไม่รู้ 2) วินัย  และ3) การมีทักษะในการบริหารจัดการเวลา เหล่านี้จะเป็นทักษะที่บ่งบอกถึงความสำเร็จและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตยุคใหม่ที่องค์กรต้องการ ซึ่งเราอยากทำงานอย่างต่อเนื่องในด้านการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยเพื่อเสริมสร้างทักษะหรือสมรรถนะเหล่านี้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดและจะอยู่เคียงข้างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในการพัฒนาบุคลากรต่อไป
     

ทั้งนี้ บริษัท ดิ เอสเคิร์ฟ จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดยความร่วมมือและการระดมทุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาอย่างครบวงจร ด้านระบบ ด้านทรัพยากรมนุษย์ และการสนับสนุนองค์กรต่าง ๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลและนวัตกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นพาร์ทเนอร์รายแรกของไทย ที่ได้รับการรับรองจาก Google อย่างเป็นทางการ ในการดูแลระบบ Google Workspace และได้รับมอบหมายจาก Google (ประเทศไทย) ในการทำโครงการเพื่อสนับสนุน Education Transformation และ สร้าง Digital Talent ในเมืองไทย พร้อมได้รับการรับรองความเชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษา (Specialisation Education) และได้รับรางวัลพาร์ทเนอร์ดีเด่น ด้านการศึกษา ประจำปี 2564 – 2565 ด้วยภารกิจในการจัดหาแนวทางต่าง ๆ ผ่านการใช้เครื่องมือ เทคโนโลยี และซอฟต์แวร์ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมไปถึง การให้คำปรึกษา และการฝึกอบรม

 

ข่าวโดย ชลธิชา ลิมปิติ ส่วนสื่อสารองค์กร
ภาพโดย นันทพร ขันธศุภหิรัญ ศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษา