ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญผู้สนใจฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง The behaviour of estuaries and how they function from ecological and chemical aspects โดย Professor Geoffrey E. Millward

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษด้านนิเวศวิทยาชายฝั่ง เรื่อง The behaviour of estuaries and how they function from ecological and chemical aspects โดย Professor Geoffrey E. Millward จาก University of Plymouth ประเทศอังกฤษ ในวันอังคารที่ 29 มกราคม 2556 เวลา 15.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม ม.วลัยลักษณ์

Professor Geoff Millward เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความของวารสาร Estuarine, Coastal and Shelf Science, The Science of the Total Environment และ Marine Pollution Bulletin พร้อมทั้งเป็นผู้จัดการหน่วยวิจัย The Consolidated Radio-isotope Facility ของ Plymouth University ซึ่งได้รับการรับรอง ISO 9001 ในโอกาสนี้ ท่านได้รับการสนับสนุนการเดินทางมาติดต่องานวิจัยกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ด้านงานวิจัยสมุทรศาสตร์ (Scientific Committee on Ocean Research, SCOR) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานวิจัยทางทะเลระหว่างประเทศ

คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถแจ้งความประสงค์หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณพรทิพย์ เก้าซ้วน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร โทร. 0 7567 2304 โทรสาร 07-567-2399 E-mail : tporntip@wu.ac.th

TOP