ข่าวทั่วไป

ประกาศผลการแข่งขันทักษะธุรกิจซอฟแวร์ ในกิจกรรมโครงการฝึกอบรมและแข่งขันทักษะธุรกิจซอฟแวร์

 

 
ตามที่หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดโครงการฝึกอบรมและแข่งขันทักษะธุรกิจซอฟแวร์ ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2555 - 13 มกราคม 2556 มีนักศึกษาสมัครเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 10 กลุ่ม จำนวน 30 คน และมีการนำเสนอซอฟแวร์และแผนธุรกิจซอฟแวร์ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 
ผลการแข่งขันทักษะธุรกิจซอฟแวร์
 
 
รางวัลชนะเลิศเงินรางวัล 15,000 บาท ทีม EEE (Triple E) ประกอบด้วย นายสราวุฒิ หนูแบ และ นายนพดล คำมิตร นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท คือ ทีม Binary ประกอบด้วย นายจักรพงษ์ ชุมพล นางสาวณัฐฎิณี คงดำ และ นายราชิต ดลระหมาน นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 
 
รางวัลชมเชย 2 รางวัล ๆ ละ 3,000 บาท 2 ทีม คือ ทีม Soft Soft ประกอบด้วย นายวรายุทธ์ จุลเสวตร์ และ นายอับดุลรอฮิม สามะ นักศึกษาสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ ทีม 7S (Seven S) ประกอบไปด้วยนายนิติรัตน์ วงศ์ชัย นายซอลีฮีน ยูโซะยูด๊ะ และ นายอาชานันต์ ขุนสูงศักดิ์  นักศึกษาสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 
นอกจากนี้ ยังมีรางวัล Young Spirit ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับเด็กรุ่นใหม่ที่นำเสนอผลงานชนะใจกรรมการ ซึ่งทีมที่ได้รับรางวัลคือ ทีม Ein the world ประกอบด้วย นายปฐมพงศ์ แสวงสุข นายเอกภพ สุวรรณา นายนพรัตน์ คำปาน นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมซอฟแวร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับเงินรางวัลไป 2,000 บาท
 
ทั้งนี้ ทางหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะจัดพิธีมอบเงินรางวัลและมอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้าอบรมในโอกาสต่อไป
 
      ทั้งนี้ คณะกรรมการผู้ตัดสิน  ประกอบด้วย
1) ดร.วิภาวรรณ กลิ่นหอม สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2) อาจารย์ชัชนันท์ จันแดง สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3) นางสาวพรรษกร นางนวล เจ้าหน้าที่จัดการทรัพย์สินทางปัญญา โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4) นายเฉลิมเกียรติ ช่วยสังข์ ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.facebook.com/media/set/?set=a.392702267479353.90503.133091720107077&t

TOP