อบรมฟรี !!! การใช้เครื่องมือ MALDI BIOTYPER (MBT) ในการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อ