ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

อบรมฟรี !!! การใช้เครื่องมือ MALDI BIOTYPER (MBT) ในการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อ

อบรมฟรี !!! หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมการใช้เครื่องมืออัตโนมัติในการวินิจฉัยโรคติดเชื้อ ในหัวข้อ "การใช้เครื่องมือ MALDI BIOTYPER (MBT) ในการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อ" ในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2556 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 5 ห้องบรรยาย 217 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช วิทยากร โดย คุณนพมณีรัตน์ ลีลาวิวัฒน์ จาก บริษัท เวิลด์เทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
 
ผู้สนใจแจ้งความประสงค์โดยส่งแบบตอบรับไปยังสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ฯ โทรสาร 0 7567 2106 หรือ E-mail: rcharouy@wu.ac.th ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2556
 
หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล โทรศัพท์ 0 7567 2180 หรือ lmonthon@wu.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://sichon.wu.ac.th/source/detail.php?newss_id=888&paths=master-ihh

TOP