เชิญสมัครอบรมการใช้ SPSS เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล รุ่น 8 ได้ถึง 25 ม.ค.56