ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

เชิญสมัครอบรมการใช้ SPSS เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล รุ่น 8 ได้ถึง 25 ม.ค.56

ขอเชิญนักศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก ครู อาจารย์ และผู้ที่ทำวิจัย เข้าอบรมการใช้ SPSS เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล รุ่น 8 ในวันที่ 26-27 มกราคม 2556

การใช้โปรแกรม SPSS เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลที่อยู่ในรูปเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณด้วยคอมพิวเตอร์ ได้อย่างรวดเร็ว ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างแฟ้มข้อมูล การนำเสนอข้อมูลและการคำนวณค่าสถิติเบื้องต้น การทดสอบสมมติฐาน และฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม SPSS ที่ได้รับความนิยมกันเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากใช้งานง่าย สามารถหามาใช้ได้ง่าย และโปรแกรมยังมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา มาประยุกต์ใช้ให้ถูกต้องกับลักษณะงานวิจัยของตนเอง

วิทยากรบรรยาย โดย อาจารย์ ดร.พนิดา แช่มช้าง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ค่าธรรมเนียมการอบรม
- ท่านละ 1,900 บาท (รวมเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน)
- ราคาพิเศษสำหรับผู้ที่ต้องการอบรมเป็นรอบที่สอง จ่ายเพียงท่านละ 1,000 บาท

*ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและไม่ถือเป็นวันลา*

สนใจสอบถามและสมัครได้ที่ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี ชั้น 8-9 อาคาร P.C.Tower
ถนนกาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0-7722-5260-3 หรือ 089-6521250-1,e-mail: wu.surat@gmail.com หรือทางเว็บไชต์ http://surat.wu.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://surat.wu.ac.th/news-spss8.php


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://surat.wu.ac.th/news-spss8.php

TOP