ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่ายอ่านเขียนเรียนกวีเพื่อพัฒนากวีรุ่นเยาว์-ไทยศึกษาบูรณาการ ครั้งที่ 3

หลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ กำหนดจัดโครงการค่ายอ่านเขียนเรียนกวีเพื่อพัฒนากวีรุ่นเยาว์-ไทยศึกษาบูรณาการ ครั้งที่ 3 ระหว่าง วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย และอุทยานสวนพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเป็นการเผยแพร่ศิลปะการแต่งร้อยกรอง การใช้จินตนาการอย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในฉันทลักษณ์ของคำประพันธ์แบบต่างๆ และสุนทรียภาพทางภาษา

ขอเรียนเชิญนักเรียนและครูอาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการตามวัน เวลา ข้างต้น โดยเสียค่าลงทะเบียนท่านละ 200 บาท สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักวิชาศิลปศาสตร์ อ.สมใจ สมคิด โทรศัพท์ 0-7567-2076 มือถือ 086-7429821 หรือ โทรศัพท์ 0-7567-2052 โทรสาร 0-7567-2001

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://sla.wu.ac.th/news?news_id=20130118154248


TOP