ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "Research Club" กลุ่มวิจัยการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์