ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "Research Club" กลุ่มวิจัยการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

ด้วยกลุ่มวิจัยการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชนและคณะอนุกรรมการคุณภาพด้านการวิจัย สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้จัดให้มีกิจกรรม "Research Club" เพื่อเพิ่มพูนทักษะทางการวิจัยแก่สมาชิกกลุ่มวิจัยและผู้ที่สนใจ โดยกิจกรรม "Research Club" กำหนดจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่ 3 ของเดือน มกราคม ถึง กันยายน พ.ศ. 2556 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 101 อาคารวิการ 2 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ซึ่งได้จัดไปแล้ว ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2556

กลุ่มวิจัยการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งจะจัดขึ้นในครั้งที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 101 อาคารวิชาการ 2 สามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมได้ที่สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โทร. 2101

กลุ่มวิจัยการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี ผศ.ดร.จรวย สุวรรณบำรุง เป็นหัวหน้ากลุ่มวิจัย มีเป้าหมายและทิศทางการวิจัยดังนี้
1) พัฒนาความเข้มแข็งในการวิจัยที่เกิดองค์ความรู้ใหม่ในการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
2) สนับสนุนข้อมูล และความรู้การวิจัยเกี่ยวกับสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคติดเชื้อแก่บุคคล หน่วยงาน และชุมชนที่สนใจ
3) สร้างเครือข่ายนักวิจัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และพื้นที่เสี่ยงในการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
4) เป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ การประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลของบุคคล และหน่วยงานที่สนใจในการสร้างเสริมสุขภาพและปัญหาโรค


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP