ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

Professor Mitsuhiro Oda ผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศญี่ปุ่นร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการทำวิจัย กับคณาจารย์สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556 รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ คณบดีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์และคณาจารย์ในสำนักวิชา ได้มีโอกาสต้อนรับ Professor Mitsuhiro Oda จาก Department of Education College of Education, Phychology and Human Studies Aoyama Gakuin University ประเทศญี่ปุ่น โดยร่วมหารือในหัวข้อแนวทางในการทำวิจัย แหล่งทุนสำหรับการทำวิจัย และความร่วมมือกับนักวิจัยจากประเทศญี่ปุ่น โดย Professor Mitsuhiro Oda ได้เสนอแนะแนวทางในการสร้างความร่วมมือ โดยบูรณาการความรู้ในแต่ละสาขาวิชาเพื่อเป็นแนวทางในการทำวิจัย พร้อมทั้งได้ถ่ายทอดประสบการณ์ และโอกาสในการหาแหล่งทุนเพื่อทำวิจัยกับประเทศญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://informatics.wu.ac.th/mod/detail/ข่าวกิจกรรม/10106

TOP