ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญร่วมงาน "๔๐ ปี สันติประชาธรรม สู่ ๑ ศตวรรษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ส่วนภูมิภาค"

ตามที่มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป และองค์กรภาคีได้จัดกิจกรรม "๔๐ ปี สันติประชาธรรม สู่ ๑ ศตวรรษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์" เนื่องในโอกาสวันเกิดครบ ๘ รอบ หรือ ๙๖ ปี ของอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕ ขึ้น ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวทำให้เกิดกระแสเรียกร้องจากผู้ที่ได้เข้าร่วมงาน รวมถึงผู้ที่ไม่มีโอกาสเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เห็นควรจัดกิจกรรมนี้ในส่วนภูมิภาคในรูปของนิทรรศการเคลื่อนที่ การจัดเสวนา ปาฐกถา อภิปราย ตลอดจนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือ workshop เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทราบถึงเรื่องราวว่าด้วยชีวิต ความคิด และผลงานของอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่าง ๆ
 
โครงการเตรียมงานรำลึก ๑๐๐ ปี ชาตกาล ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เห็นว่า กิจกรรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในเชิงขององค์ความรู้ให้แก่นักศึกษา และคณาจารย์ในเชิงของการแลกเปลี่ยนความคิดอย่างเป็นมิตร จึงร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้กำหนดจัดกิจกรรมต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้ชื่อว่า "๔๐ ปี สันติประชาธรรม สู่ ๑ ศตวรรษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ส่วนภูมิภาค"
 
โอกาสนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอเรียนเชิญผู้สนใจร่วมฟังปาฐกถา ในหัวข้อ "คุณภาพชีวิตใหม่ของคนไทยในยุค AEC จะเป็นอย่างไร ?" และการเสวนาในหัวข้อ "รอดหรือล่ม : ประชาคมเศรษฐกิจฯ กับคุณภาพแห่งชีวิต ท้องถิ่น และชุมชนของคนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้" ในวันอาทิตย์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง ๕๓๐๑ ชั้น ๓ อาคารเรียนรวม ๕ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร. ๐ ๗๕๖๗ ๓๗๒๕-๓๐

TOP