ข่าวการศึกษา

WMS จัดโครงการเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ

สำนักวิชาการจัดการ (WMS) จัดโครงการเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ (In-Country) ระหว่างวันที่ 14 มกราคม - 8 เมษายน 2556 ณ Malaysian Hospitality College กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ชั้นปีที่ ๑ จำนวน 45 คน
 
ในการนี้ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ คณบดีสำนักวิชาการจัดการ ให้โอวาทนักศึกษาในการจัดปฐมนิเทศก่อนเดินทางไปประเทศมาเลเซีย ในวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2556 ณ อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา และโครงการศูนย์พัฒนาธุรกิจ การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจภาคใต้ ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปเรียนภาษาอังกฤษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดระดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษก่อนเดินทางไปเรียน การทำกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและความกล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร รวมทั้งการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะก่อนออกเดินทางไปประเทศมาเลเซีย ในวันที่ 20 มกราคม 2556 อีกด้วย
 
หลังจากเดินทางถึงประเทศมาเลเซีย นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 1 พร้อมด้วย ดร. รุ่งรวี จิตภัคดี รองคณบดีสำนักวิชาการจัดการ อาจารย์ศักดิ์ชัย ปิ่นเพ็ชร อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว นางสาวศันสนีย์ วงสวัสดิ์ และนางสาวศิรินันท์ พันธรักษ์ ผู้ช่วยสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้เข้าร่วมกิจกรรมต้อนรับและปฐมนิเทศของ Malaysian Hospitality College ในวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2556 โดยมี Associate Professor Dr. Kong Yew Wong, President of Malaysian Hospitality College พร้อมทั้งคณาจารย์และทีมงานให้การต้อนรับนักศึกษาอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง
 
นอกจากการเรียนภาษาอังกฤษแล้ว ทาง Malaysian Hospitality College ยังได้จัดการเรียนการสอนภาษาที่ใช้ในอาเซียนขั้นต้นเพิ่มเติมอีก 12 ชั่วโมง (ภาษาจีนกลาง) ให้กับนักศึกษาในโครงการนี้ด้วย รวมทั้งได้รับความอนุเคราะห์ให้ใช้สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ MH Hotel & Residences โรงแรมระดับ 4 ดาว ภายใต้การดำเนินงานของ Malaysian Hospitality College ในการจัดการเรียนการสอนวิชา TOI-205 Lodging, Food & Beverage Services ณ ประเทศมาเลเซีย
 
โครงการเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ (In-Country) เป็นอีกนวัตกรรมทางความคิดที่สำนักวิชาการจัดการได้ริเริ่มขึ้น ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยจัดให้มีการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานในหลักสูตรทั้ง 3 วิชา ซึ่งประกอบด้วย ENG-106 Integrated English Skills, ENG-107 English for Aesthetics และ ENG-109 English in Social Sciences แบบเข้มข้น เน้นให้มีสัดส่วนของผู้เรียนและผู้สอนที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และนักศึกษาสามารถใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษทุกวัน
 
โครงการนี้วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการผลิตบัณฑิตสู่สากล และการเตรียมความพร้อมบัณฑิตเพื่อรองรับการเปิดเสรีในภาคธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการของกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป
 
เมื่อเสร็จสิ้นโครงการฯ ทางหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มีความมุ่งมั่นที่จะใช้สื่อเรียนการสอน และ/หรือ การสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษในรายวิชาของหลักสูตรมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องคุณลักษณะของบัณฑิตที่องค์กรหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิตต้องการ
 
อนึ่ง การดำเนินการจัดโครงการเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ (In-Country) เป็นอีกโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รวมทั้งการให้สนับสนุนด้านวิชาการจากหลักสูตรภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ และงบประมาณบางส่วนจากส่วนวิเทศสัมพันธ์ โดยร่วมมือกับ Malaysian Hospitality College ซึ่งเป็นสถาบันในเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาด้านการท่องเที่ยวและบริการแห่งประเทศมาเลเซีย (Malaysia Centre for Tourism & Hospitality Education: MyCenThe) เพื่อจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 3 รายวิชาดังกล่าว

TOP