ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ จัดสัมมนา PULINET วิชาการ เตรียมพร้อมสู่อาเซียน

 


  
  
 
 
           ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพจัดสัมมนา PULINET(Provincial University Library Network) วิชาการ ครั้งที่ 3 เรื่อง “บทบาท PULINET ในการเตรียมการห้องสมุดมหาวิทยาลัยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2556  ณ ห้องบงกชรัตน์ 1-2 โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งในพิธีเปิดเมื่อวันที่ 23 มกราคม ที่ผ่านมา ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี อิสรไกรศีล รองอธิการบดีฝ่ายปฏิบัติการบริการกลาง ม.วลัยลักษณ์  เป็นประธานเปิดการสัมมนา  ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา กล่าวรายงานการสัมมนา โดยมี ดร.พฐา สุวรรณรัตน์ ประธานข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ร่วมต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา  

 
 
         ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย กล่าวถึงการสัมมนา PULINET วิชาการว่า เริ่มจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2553 โดยห้องสมุดมหาวิทยาลัยและวิทยาเขตส่วนภูมิภาค จำนวน 20 แห่งทั่วประเทศ ได้ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในครั้งนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพขึ้นภายใต้หัวข้อ เรื่อง“บทบาท PULINET ในการเตรียมการห้องสมุดมหาวิทยาลัยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร บรรณารักษ์ นักสารสนเทศ และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้เกี่ยวกับความสำคัญ บทบาทและหน้าที่ของห้องสมุดในการเตรียมความพร้อมห้องสมุดมหาวิทยาลัยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนภายในปี 2558 และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ของแต่ละห้องสมุดเพื่อประโยชน์ในการประสานความร่วมมือระหว่างกัน 

             สำหรับห้องสมุดมหาวิทยาลัยถือเป็นสถานที่จัดเก็บและให้บริการสารสนเทศที่สำคัญของประชาคมมหาวิทยาลัยและแหล่งความรู้ของสังคม ห้องสมุดจึงมีบทบาทโดยตรงในการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนให้แก่ชุมชน ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม การผลิต การบริการ ฯลฯ เพื่อให้สังคมรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้านที่กําลังเกิดขึ้นในอาเซียน และนํามาใช้อย่างสร้างสรรค์ โดยการสัมมนา PULINET วิชาการได้รับความสนใจจากผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในห้องสมุดของเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยภูมิภาค บุคลากรห้องสมุดของหน่วยงานราชการ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมสัมมนารวมกว่า 250 คน
 
 
         รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี อิสรไกรศีล ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการอำนวยการ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ที่ให้เกียรติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ 3 นี้ ถือเป็นโอกาสดีที่จะจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ 20 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในปี 2555 ที่ผ่านมาอีกด้วย 

           ในปัจจุบันห้องสมุดนับเป็นองค์ประกอบสำคัญของสังคมแห่งการเรียนรู้ เนื่องจากเป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้คนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และสามารถพัฒนาตนเองและสังคมให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ  โดยเครือข่าย PULINET ถือเป็นตัวอย่างที่ดีในการทำงานเป็นเครือข่าย สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันได้อย่างคุ้มค่า มีการพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ทำให้ห้องสมุดได้พัฒนาไปพร้อมๆ กัน  ทั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของห้องสมุดในการเตรียมความพร้อมห้องสมุดมหาวิทยาลัยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนภายในปี 2558  และมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ของแต่ละห้องสมุดเพื่อประโยชน์ในการประสานความร่วมมือระหว่างกันอย่างจริงจังและต่อเนื่อง อีกทั้งยังจะสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินงานด้านห้องสมุดและมีการประสานงานในเครือข่ายห้องสมุดทุกระดับร่วมกันตลอดไป 

            ดร.พฐา สุวรรณรัตน์ กล่าวว่า ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค หรือ PULINET เป็นข่ายงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคที่ก่อตั้งมาเป็นเวลายาวนาน มีบทบาทในการสนับสนุนการปฏิบัติพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ทั้งในเรื่องการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการต่อสังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยลักษณะการทำงานของ PULINET จะมีการร่วมมือระหว่างกันในการพัฒนาเป็นเครือข่ายห้องสมุดที่เข้มแข็งและยั่งยืน โดยสิ่งที่ได้มีการทำร่วมกันประกอบด้วย การพัฒนาการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน พัฒนาแหล่งสารสนเทศท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ระดับชาติ พัฒนาศักยภาพบุคลากรของสมาชิก และการจัดสัมมนาประจำปีของข่ายงาน เพื่อให้สมาชิกห้องสมุดต่างๆ ได้ติดตามความก้าวหน้าในวงการวิชาชีพห้องสมุด รวมทั้งเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้บุคลากรของห้องสมุดในข่ายงานได้มีโอกาสได้แสดงความรู้ความสามารถต่อสมาชิกภายในและนอกข่ายงาน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ร่วมกันอีกด้วย

          “ห้องสมุดมหาวิทยาลัย เป็นองค์กรหนึ่งในฐานะผู้ให้บริการ สนับสนุนการเรียนรู้ทางด้านการศึกษาแก่ประชาชน  ช่วยพัฒนาประชาชนให้เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศและเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เมื่อประเทศไทยกำลังจะก้าวไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในห้องสมุดจำเป็นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจว่าจะเตรียมข้อมูลอย่างไร จะให้บริการอย่างไร เพื่อพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น”ดร.พฐา สุวรรณรัตน์ กล่าวในตอนท้าย

          สำหรับการสัมมนาดังกล่าวมี การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคกับการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” โดย อาจารย์ ดร.ม.ร.ว. รุจยา อาภากร ผู้อำนวยการศูนย์โบราณคดีและวิจิตรศิลป์(สปาฟา) องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอ)  การอภิปรายเรื่อง “ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคกับการรวบรวม จัดเก็บและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะทางด้านอาเซียนศึกษา” การบรรยายพิเศษเรื่อง “The Idea and Management of Collection of Asean Countries by Each University Library”  การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ทั้งในรูปแบบของนิทรรศการ การนำเสนอผลงานด้วยวาจา รวมทั้งการศึกษาดูงานอีกด้วย 
 
 
 
 
ข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์
ภาพโดย ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP