ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการสนับสนุนคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน