ข่าวทั่วไป

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการสนับสนุนคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาและการปฏิบัติงานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดโครงการสนับสนุนคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน โดยมอบคอมพิวเตอร์จำนวน 50 เครื่อง ให้แก่โรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งหน่วยงานราชการในท้องถิ่นที่ขาดแคลนคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน จำนวน 17 หน่วยงาน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.อรรถโส ขำวิจิตร รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นตัวแทนในการมอบคอมพิวเตอร์ในครั้งนี้
 
โครงการสนับสนุนคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน เป็นโครงการที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ให้การสนับสนุนคอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัยใช้งานเกิน 5 ปี แต่ยังมีสภาพที่ดี มีความเร็วที่เหมาะสม และสามารถใช้สำหรับงานทั่วไปได้เป็นอย่างดีให้แก่โรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งหน่วยงานราชการในท้องถิ่นที่ขาดแคลนคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน ซึ่งศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 และต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยหน่วยงานที่มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนจะมีหนังสือแจ้งมาที่มหาวิทยาลัย
 
ในปีนี้ ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้จัดสรรคอมพิวเตอร์ให้แก่สถานศึกษา จำนวน 15 สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง โรงเรียนบ้านเขาตาสัก โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต โรงเรียนวัดสุชน โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านท่าข้าม โรงเรียนวัดสโมสร โรงเรียนวัดประดู่หอม โรงเรียนบ้านหนองนนทรี โรงเรียนบ้านเขาป้าเจ้ โรงเรียนเทพราช โรงเรียนโมคลาน โรงเรียนวังหิน โรงเรียนบ้านประชาอารี โรงเรียนบ้านปลายราง และโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนอ จัดสรรให้แก่หน่วยงานราชการ จำนวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ สถานีตำรวจภูธรลานสกา และสถานีตำรวจภูธรพรหมคีรี
 
ทั้งนี้ จากการติดตามผลการดำเนินการปรากฏว่าหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนสามารถนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประมวลภาพ

TOP