ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

หลักสูตรกายภาพบำบัด ม.วลัยลักษณ์ จัดประชุมวิชาการประจำปีกายภาพบำบัดวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 2 เรื่อง Lumbar instability: diagnosis and management

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับอนุมัติให้เป็นสถาบันหลักในการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องของศูนย์การศึกษาสภากายภาพบำบัด กำหนดจัดการประชุมวิชาการประจำปีกายภาพบำบัดวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 2 เรื่อง Lumbar instability: diagnosis and management ระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะเกี่ยวกับการตรวจประเมินและการรักษาทางกายภาพบำบัดในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะ Lumbar instability โดยจ่ายค่าลงทะเบียน ดังนี้
1. นักกายภาพบำบัดทั่วไป คนละ 3,500 บาท
2. นักกายภาพบำบัดที่เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกของนักศึกษากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คนละ 3,000 บาท

ทั้งนี้ถือไม่เป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จากต้นสังกัดตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้องเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว

 

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมได้โดยกรอกและส่งใบสมัครภายในวันที่ 30 มีนาคม 2556 โดยสามารถดุรายละเอียดการประชุมและ Download ใบสมัคร ได้ที่ http://sichon.wu.ac.th/file/master-ihh-20130125-115548-RwX8f.pdf

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์อรชุมา เมืองสอน โทรศัพท์ 08 9153 7925 หรือ 0 7567 2104 โทรสาร 0 7567 2106


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ihh.wu.ac.th

TOP