หลักสูตรกายภาพบำบัด ม.วลัยลักษณ์ จัดประชุมวิชาการประจำปีกายภาพบำบัดวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 2 เรื่อง Lumbar instability: diagnosis and management