ประธานสภาอุตสาหกรรมเมืองคอน มอบกระเช้าปีใหม่อธิการบดี