ศูนย์เครื่องมือฯ จัดอบรมการเตรียมสารละลายและอาหารเลี้ยงเชื้อสำหรับบุคลากรและนักศึกษารายวิชาโครงงาน