ข่าวเด่น

นักศึกษา WMS หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การนำเสนอบทความวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ ระดับประเทศ

 
นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ สำนักวิชาการจัดการ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1จากการแข่งขันนำเสนอบทความวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ ในระดับปริญญาตรีของนิสิต/นักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ สำนักวิชาการจัดการ ประกอบด้วย นางสาวชิดชนก มีแต้ม นางสาวนันทรัตน์ บุญคงทอง และนางสาวสุนิษา คงดี สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 มาได้สำเร็จ จากผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 10 ทีม โดยรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เป็นของนักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ส่วนการแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วย นางสาวสุพัตรา เจริญดี นางสาวสุนิสา โกศล และนางสาวเสาวลักษณ์ ศรีเทพ ได้ลำดับที่ 7 จากผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 21 ทีม โดยรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เป็นทีมจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เป็นทีมจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 
อนึ่ง การแข่งขันในครั้งนี้ มี อ.ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง อ.ชวพงษ์ นุ้ยสุข และ อ.ฐานัสต์ อานนท์กิจพานิช เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
 
ประมวลภาพ

TOP