ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาพิเศษทางด้านเภสัชศาสตร์ เรื่อง Marine Natural Product Research in a stream from Organic Chemistry to Chemical Biology

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดสัมมนาพิเศษทางเภสัชศาสตร์ เรื่อง Marine Natural Product Research in a stream from Organic Chemistry to Chemical Biology ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
การสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.คณิต สุวรรณบริรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายในหัวข้อ Marine Natural Product; Drug Discovery and Research in Thailand, Present and Future และ Assistant Professor Dr.Torikai Kohei จาก Faculty of Sciences, Kyushu University, Japan บรรยายในหัวข้อ Design and Synthesis of Artificial Compounds; A Natural Product-Driven Research
 
โอกาสนี้ ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมฟังการสัมมนาพิเศษทางเภสัชศาสตร์ ดังกล่าว โดยผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ที่ คุณพรรษมนตร์ พาลี โทร 0 7567 2852 หรือ 0 7567 2808 - 10 สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ E-mail address : patsamon.pa@wu.ac.th ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

TOP