ข่าวการศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับปริญญาเอกและระดับปริญญาโท ประกอบด้วย
- เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา, การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ(นานาชาติ)
- ฟิสิกส์, เคมี, นิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ ,วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ (นานาชาติ)
- บริหารธุรกิจ,การจัดการ,การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
- วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ , วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
- วิทยาศาสตร์การเกษตร, อุตสาหกรรมเกษตร
- สาธารณสุขศาสตร์,ชีวเวชศาสตร์,พยาบาลศาสตร์

วิธีการสมัคร
1. สมัครทางอินเตอร์เน็ต/ทางไปรษณีย์ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2556
2. สมัครด้วยตนเองภายในวันที่ 1 เมษายน 2556

ซื้อใบสมัครและสมัครด้วยตนเองได้ที่
-สำนักงานบัณฑิตศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อาคารไทยบุรี ชั้น 2 อ.ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช
-หน่วยประสานงานกรุงเทพฯ (ตรงข้าม ททบ.5)
อาคาร S.M. Tower ชั้น 19 พญาไท กรุงเทพฯ
ศูนย์วิทยบริการฯ จ.สุราษฎร์ธานี
-อาคาร PC Tower ชั้น 9 ถ.กาญจนวิธี ต.บางกุ้ง อ. เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ผู้สนใจ....สอบถามรายละเอียดได้ที่
1.สำนักงานบัณฑิตศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา
อาคารไทยบุรี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ 0-7567-3139 , 0-7567-3138
2.Website : http://graduate.wu.ac.th


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://graduate.wu.ac.th

TOP