ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานธุรการ คลินิกกายภาพบำบัด

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 9/๒๕๕5 ตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดคลินิกกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 2 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 7 มกราคม 2556 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

- ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นางสาวปานรวี รักดี
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง คือ นางสาวจุฑารัตน์ สร้อยสุวรรณ

TOP