ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

เชิญอบรมการสร้างเว็บไซต์ในพริบตา ด้วย Joomla Open Source รุ่น 4 วันที่ 23-24 ก.พ. 56

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ในพริบตา ด้วย Joomla Open Source รุ่น 4 ในวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี

หลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ในพริบตา ด้วย Joomla Open Source เน้นให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยซอฟต์แวร์สำเร็จรูป Joomla ซึ่งสามารถใช้งานได้ง่ายสะดวก รวดเร็ว เหมาะที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ให้มีความโดดเด่น น่าสนใจยิ่งขึ้น ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วิทยากรบรรยาย โดย อาจารย์เธียรทศ ประพฤติชอบ
ค่าใช้จ่าย รวมเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน
- สมาชิก บุคลากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ม.วลัยลักษณ์ ท่านละ 2,500 บาท
- บุคคลทั่วไป ท่านละ 2,900 บาท
สมัครพร้อมชำระเงินภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 ได้รับส่วนลด ดังนี้
- สมัครรวมกัน 3 คน ลด 20%
- สมัครรวมกัน 2 คน ลด 15%
- สมัคร 1 คน ลด 10 %
(ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและไม่ถือเป็นวันลา)

สนใจสอบถามและสมัครได้ที่ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี ชั้น 8-9 อาคาร P.C.Tower
ถนนกาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0-7722-5260-3 หรือ 089-6521250-1,e-mail: wu-surat@wu.ac.th หรือทางเว็บไชต์ http://surat.wu.ac.th


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://surat.wu.ac.th/com56.php

TOP