ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญร่วมฟังเสวนา "เสนาะศิลป์ ร้อยกรองทำนองไทย 4 ภาค" กับ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ขอเชิญร่วมฟังเสวนา "เสนาะศิลป์ ร้อยกรองทำนองไทย 4 ภาค" กับ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ และ อ.บุญเสริม แก้วพรหม สำนักกวีน้อยเมืองนคร ดำเนินรายการโดย อ.สมใจ สมคิด สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในการจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ฝึกอ่าน เขียน เรียนร้อยกรองทำนองไทย 4 ภาค" ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.20 - 10.45 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
นอกจากนี้ เชิญฟังการอภิปรายเรื่อง "รู้สำเนียง รู้เสียงภาษาไทย 4 ภาค" โดย นางบัวซอน ถนอมบุญ ศิลปินแห่งชาติ ดร.วัฒนะ บุญจับ สำนักวรรณกรรม กรมศิลปากร อ.ชุมเดช เดชภิมล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หนังเอิบ ยอดขุนพล เพลงบอกสมใจ ศรีอู่ทอง และเพลงบอกสุรินทร์ เสียงเสนาะ ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์
 
การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมด้านภาษา และถ่ายทอดไปสู่นักเรียน นักศึกษา และครู อาจารย์ ตลอดจนผู้สนในทั่วไป ในระหว่างวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2556
 
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ อาคารพลศึกษา โทรศัพท์ 0-7567-2508-10 หรือ 081-9700773 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://cultural.wu.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th

TOP