ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอแจ้งเลื่อนการบรรยายเรื่อง คุณสมบัติของนักศึกษาที่เป็นความต้องการของอุตสาหกรรมยาง

ตามที่ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ได้เชิญคุณชนะภัย โกมลตร์ ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัท เอสจีเอ็มพี จำกัด บรรยายเรื่อง คุณสมบัติของนักศึกษาที่เป็นความต้องการของอุตสาหกรรมยาง ในวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องระเบียงบรรณ 1 อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา นั้น
 
เนื่องจากสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ติดภารกิจไม่สามารถจัดบรรยายตามกำหนดการเดิมได้ จึงขอแจ้งเลื่อนการบรรยายไปก่อน สำหรับกำหนดการใหม่จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

TOP