ข่าวเด่น

หารือร่วมระหว่าง บ.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และ ม.วลัยลักษณ์จัดตั้งเมืองจราจรจำลอง

 

 

 

          คณะผู้บริหารบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด นำโดยคุณจิตติมา  คงจำเนียร  ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนส่งเสริมสังคมและสำนักงานเลขานุการมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ร่วมประชุมหารือและเยี่ยมชมสถานที่ เพื่อบันทึกลงนามความร่วมมือในการสร้าง เมืองจราจรจำลองในพื้นที่ภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี  ดร.กีร์รัตน์  สงวนไทร  อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556

         คุณจิตติมา  คงจำเนียร  ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนส่งเสริมสังคมฯ กล่าวถึงโครงการเมืองจราจรจำลอง ว่า  เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการถนนสีขาว ดำเนินการโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและความปลอดภัยอย่างยั่งยืน โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญด้านความปลอดภัยบนท้องถนนทั้งในด้านชีวิตและทรัพย์สินของผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร รวมทั้งผู้ใช้รถ ใช้ถนนทุกคน ซึ่งโครงการเมืองจราจรจำลอง นับเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างจิตสำนึก การขับขี่อย่างปลอดภัย โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ เยาวชนอายุตั้งแต่ 4 - 12 ปี และประชาชนทั่วไป

         ดร.กีร์รัตน์  สงวนไทร  อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวชื่นชมบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ว่า "ทางบริษัท โตโยต้า ได้ดำเนินธุรกิจในด้านการประกอบรถยนต์ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคำนึงถึงคุณภาพ  ความปลอดภัย รวมทั้งการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนและชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง และมุ่งเน้นที่จะตอบแทนสังคมไทยในทุก ๆ ด้าน อีกทั้งได้กล่าวถึงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่า ได้มีแนวคิดสำคัญเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย  9,000 ไร่  โดยได้รับพระราชทานชื่อว่า อุทยานการศึกษา “เฉลิมพระเกียรติ” มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ประกอบด้วยอุทยานย่อยทั้งหมด 16 อุทยาน ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการไปแล้ว 6 อุทยานหลัก คือ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    อุทยานพฤกษศาสตร์    อุทยานโบราณคดี    ฟาร์มมหาวิทยาลัย    ศูนย์การแพทย์    สถานกีฬาและสุขภาพ มุ่งเน้นให้เป็นแหล่งให้การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นแหล่งการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป บูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติจริงผนวกกับกิจกรรมการเรียนรู้อันหลากหลาย ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการในทุกระดับ จึงมีความเชื่อมั่นว่าโครงการเมืองจราจรจำลองของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนที่จะเป็นแบบอย่างอันดี ที่จะสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อเยาวชน ชุมชน สังคม แบบยั่งยืนร่วมกัน ทั้งนี้โครงการดังกล่าว ได้มอบหมายให้ส่วนประชาสัมพันธ์จัดทำโครงการและประชุมหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมวางแผนงานและเสนอโครงการการตั้งแต่ปีงบประมาณที่ผ่านมา  ซึ่งการที่ทางบริษัทโตโยต้า ได้เดินทางมาดูพื้นที่ในวันนี้ ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดียิ่ง" เมืองจราจรจำลอง ใช้พื้นที่ประมาณ 12 ไร่ ประกอบด้วย อาคารดำเนินการ 1 หลังซึ่งจะมีห้องประชุมย่อย 3 ห้อง เมืองจราจรจำลองและการจำลองสถานที่สำคัญในภาคใต้ตอนบนและจังหวัดนครศรีธรรมราช 6 แห่ง ซึ่งคาดว่าหลังจากการบันทึกลงนามความร่วมมือแล้ว โครงการนี้จะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 1 ปี จึงจะเปิดให้บริการได้

ภาพกิจกรรม

โครงการเมืองจราจรจำลอง


TOP