ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานวิจัย-นักวิจัยดีเด่น-วิทยานิพนธ์ ประจำปี 2556

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับผลงานเพื่อการพิจารณารับรางวัลใน 12 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์การแพทย์, วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช, เกษตรศาสตร์และชีววิทยา, วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย, ปรัชญา, นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์, เศรษฐศาสตร์, สังคมวิทยา, เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ และการศึกษา โดยแบ่งเป็น 3 ประเภทรางวัล คือ

1. รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2556
รางวัลแต่ละสาขาเป็น เงินรางวัลมูลค่า 500,000 บาท เหรียญนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ และประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติคุณ

2. รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2556
รางวัลแต่ละสาขาแบ่งเป็น 3 ระดับ ระดับ ดีเยี่ยม (200,000 บาท พร้อมเหรียญทอง) ดีเด่น (150,000 บาท พร้อมเหรียญเงิน) ดี (100,000 บาท พร้อมเหรียญทองแดง)

3. รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2556
รางวัลแต่ละสาขาแบ่งเป็น 3 ระดับ ระดับ ดีเยี่ยม (100,000 บาท) ดีเด่น (70,000 บาท) ดี (50,000 บาท)

หมดเขตส่งใบสมัครวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารได้จาก http://rrm.nrct.go.th
คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สามารถปรึกษาเกี่ยวกับการจัดเตรียมเอกสารผลงาน ได้ที่ รศ.ดร. ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล สถาบันวิจัยและพัฒนา (schitnar@wu.ac.th) โทร. 3557


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://rrm.nrct.go.th

TOP