รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานวิจัย-นักวิจัยดีเด่น-วิทยานิพนธ์ ประจำปี 2556