ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเพื่อพิจารณารับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2557

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับผลงานเพื่อการพิจารณารับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2557 ในสาขา
-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม
-เกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมการเกษตร
-วิทยาศาสตร์การแพทย์
-วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
-มนุษยศาสตร์
-สังคมศาสตร์

รางวัลแต่ละสาขาแบ่งเป็น ระดับ ดีเยี่ยม (500,000 บาท) ดีเด่น (250,000 บาท) ดี(150,000 บาท) ประกาศเกียรติคุณ (100,000 บาท)

หมดเขตส่งผลงานภายใน 30 เมษายน 2556
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารได้จาก http://rrm.nrct.go.th

คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่สนใจส่งผลงานสามารถปรึกษาเกี่ยวกับการจัดเตรียมเอกสารผลงาน ได้ที่ รศ.ดร. ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล สถาบันวิจัยและพัฒนา (schitnar@wu.ac.th) โทร. 3557


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://rrm.nrct.go.th

TOP