ข่าวสมัครงาน

รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดโครงการบริการวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดโครงการบริการวิชาการ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
2. เงื่อนไขการจ้าง สัญญา 1 ปี หรือมากกว่าขึ้นอยู่กับโครงการฯ
3. อัตราเงินเดือน เงินเดือน 15,000 บาท และสวัสดิการ (ประกันสังคม)
4. คุณวุฒิ - ปริญญาตรี ทุกสาขา
5. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- มีความซื่อสัตย์ ไม่มีประวัติการฟ้องร้อง หรือให้ลาออกจากงานเนื่องจากการทุจริต
- มีความตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบสูง
- เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี และรักการให้บริการ
- สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
- สามารถใช้ภาษาไทยได้ในระดับดีมาก และภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
- มีความสามารถในการใช้ไมโครซอฟท์ออฟฟิศในระดับดี
- เป็นผู้สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
- มีความสามารถในการบริหารจัดการ หากมีประสบการณ์ด้านนี้ หรือประสบการณ์การจัดค่ายจะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

6. ภาระงานที่มอบหมาย

- ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (มูลนิธิ สอวน.)
- ประชาสัมพันธ์โครงการโอลิมปิกวิชาการและดาราศาสตร์โอลิมปิก ศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เช่น ปรับปรุงข้อมูลในเวปไซต์ และส่งหนังสือสำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปยังโรงเรียนและนักเรียนรับทราบ เป็นต้น
- ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าค่าย 1 และติดตามการยืนยันสิทธิของนักเรียนเพื่อเข้าค่าย 2 และ 3 และเป็นตัวแทนศูนย์ มวล. เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ
- ติดต่อประสานโรงเรียนศูนย์สอบ
- ติดต่อประสานเพื่อดำเนินการเรื่องการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าค่าย 1 เช่น ติดต่อประสานโรงเรียนศูนย์สอบ ติดตามข้อสอบและคะแนนสอบจากผู้ประสานงานสาขาต่าง ๆ
- ทำคลังข้อสอบโอลิมวิชาการและดาราศาสตร์โอลิม โดยมีผู้ประสานงานสาขาช่วยเหลือ แนะนำในส่วนของเนื้อหาวิชาการ
- ประสานงานกับศูนย์เจ้าภาพที่จัดการแข่งขันระดับประเทศ
- ดำเนินการและประสานการจัดค่าย 1 และ 2
- จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานของค่าย1และ 2 จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดค่าย 1 และ 2 รายงานประจำปี และทำรายงานสรุปการเงินหลังดำเนินการค่ายแต่ละครั้ง
- ดูแลและจัดการงบประมาณของโครงการร่วมกับประธาน สอวน. มวล.
- ในกรณีที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต้องเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับประเทศ ในสาขาใด ๆ เจ้าหน้าที่มีภาระเพิ่มเติมตามรายละเอียดที่ประธานการจัดการแข่งขันมอบหมายให้
- งานมอบหมายอื่น ๆ ที่สำนักวิชาระบุ

7. กำหนดวันรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
8. กำหนดวันสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2556 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารวิชาการ 1 และห้องคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
9. ประกาศผลการคัดเลือก วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2556
10. กำหนดวันเริ่มปฏิบัติงาน วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2556

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ คุณอมรรัตน์ แก้วคำ โทร. 0 7567 2006


แบบฟอร์มหนังสือรับรองเพื่อสมัครงาน


TOP