ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

มวล.ร่วมกับ กฟผ. จัดอบรมนักข่าวพลเมืองเยาวชนรักษ์พลังงานมวล. จับมือ กฟผ. จัดโครงการอบรมนักข่าวพลเมืองเยาวชนรักษ์พลังงาน ให้แก่นักเรียนทั่วภาคใต้ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และเข้าใจเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง พร้อมทั้งมีทักษะกระบวนการการรายงานข่าว
 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) ร่วมกับ การไฟฟ้าฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดโครงการอบรมนักข่าวพลเมืองเยาวชนรักษ์พลังงาน ให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายใน 14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจในเรื่องการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม อย่างถูกต้องและยั่งยืน พร้อมทั้งสามารถนำทักษะที่ได้รับไปรายงานข่าวผ่านสื่อต่างๆ สู่สังคมวงกว้าง โดยมีนักศึกษา นักวิชาการและสื่อมวลชนมืออาชีพร่วมถ่ายทอดความรู้ ระหว่างวันที่ 24-27 มกราคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
 
เนื่องจากสถานการณ์ด้านพลังงานของไทยในระยะ 2-3 ปี ที่ผ่านมา ต้องเผชิญกับความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลกที่มีราคาสูงขึ้นตามลำดับ รวมถึงผลกระทบเกี่ยวกับสภาวะโลกร้อน (Global warming) ซึ่งทำให้อุณหภูมิของโลกและอุณหภูมิของประเทศไทยร้อนเพิ่มขึ้นในทุกๆปี ส่งผลให้เกิดภัยพิบัติร้ายแรงต่างๆ ดังนั้น มวล.และ กฟผ. จึงได้ร่วมกันจัดโครงการอบรมนักข่าวพลเมืองเยาวชนรักษ์พลังงานขึ้น เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้ รับรู้ และเข้าใจ ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง การปลูกฝังให้เยาวชนมีความสนใจในการจัดการทรัพยากรด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตลอดจนสามารถนำทักษะที่ได้รับไปรายงานข่าวผ่านสื่อต่างๆ สู่สังคมวงกว้าง
 
การอบรมในครั้งนี้มีนักเรียนมัธยมตอนปลายจำนวน 40 คน จาก 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าร่วมอบรมอย่างเข้มข้น ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยในด้านวิชาการภายใต้การนำของ รศ.สดศรี เผ่าอินจันทร์ อดีตคณบดีคณะการสื่อสารมวลชน ม.เชียงใหม่ พร้อมด้วยอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีประสบการณ์ในวิชาชีพสื่อ เช่น คุณปิยะโชติ อินทรนิวาส บรรณาธิการ ASTV ผู้จัดการภาคใต้ คุณทินกฤต เบ้าประเสริฐกุล หรือดีเจบอล และคุณเชาวรัตน์ หรือครูเชาว์เขาทะลุ นักจัดรายการวิทยุชื่อดังของนครศรีธรรมราช
 
นอกจากนี้ ผู้เข้าอบรมยังได้ลงพื้นที่ในชุมชนต่างๆ เพื่อปฏิบัติการผลิตข่าวและรายการ เพื่อนำเสนอผ่านสื่อทั้งด้านหนังสือพิมพ์ วิทยุ และทีวี ภายใต้การดูแลของวิทยากรที่คอยช่วยแนะนำในเรื่องต่างๆ อย่างใกล้ชิดอีกด้วย

ประมวลภาพ

TOP