มวล.ร่วมกับ กฟผ. จัดอบรมนักข่าวพลเมืองเยาวชนรักษ์พลังงาน