ข่าวทั่วไป

อธิการบดี มรภ.เทพสตรีดูงานสภา ม.วลัยลักษณ์ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี จำนวน 9 คน นำโดย รศ.ดร.นันทนา แจ้งสุวรรณ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ระบบการบริหารงานสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์" โดยมี ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดี ผศ.ดร.อรรจน์ บัณฑิตย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ผศ.ดร.มารวย เมฆานวกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม และคณะ ร่วมให้การต้อนรับ บรรยายสรุป และนำชมศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556

ภาพกิจกรรม


TOP