ข่าวทั่วไป

คณะกรรมการสหกิจศึกษาและฝ่ายการศึกษากับการมีงานทำ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษา

คณะกรรมการสหกิจศึกษาและฝ่ายการศึกษากับการมีงานทำ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จะเข้าศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.30 -15.30 น. ณ ห้องตุมปัง ชั้น 3 อาคารบริหาร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ระบบการบริหาร และแนวคิดการจัดสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์" และแลกเปลี่ยนประสบกาณ์การจัดสหกิจศึกษา โดยมีบุคลากรสหกิจศึกษาจาก 2 สถาบันร่วมแลกเปลี่ยนในครั้งนี้

TOP