คณะกรรมการสหกิจศึกษาและฝ่ายการศึกษากับการมีงานทำ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษา