นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ได้รับรางวัลดีเด่นผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ดีเด่นทางการจัดการ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ