ข่าวการศึกษา

นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ได้รับรางวัลดีเด่นผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ดีเด่นทางการจัดการ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศนายอับดุลรอฮิม สามะ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ดีเด่นทางการจัดการ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้นำเสนอผลงานในหัวข้อ "ระบบแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นบนมือถือ" จากการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ทางการจัดการ ระดับปริญญาตรี ระดับชาติ ประจำปี 2556 "วิจัยก้าวใหม่เพื่อธุรกิจไทยยั่งยืน ครั้งที่ 2 " เมื่อวันศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง โดยมีอาจารย์จงสุข คงเสน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับรางวัลในสาขาดังกล่าวเป็นปีที่ 2 แล้ว โดยในปี 2555 นายกิตติพันธ์ ใจฐิติวิทย์ ก็ได้รับรางวัลดีเด่นในสาขาดังกล่าวมาแล้ว

TOP