ข่าวการศึกษา

ชมรมนักศึกษาสำนักวิชาจัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการชมรมนักศึกษาสำนักวิชาสารสนเทศ รุ่น 3

เมื่อวันอังคารที่ 29 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา ชมรมนักศึกษาสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการชมรมนักศึกษาสำนักวิชาหรือสโมสรนักศึกษาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ถึงสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นแบบเป็นประชาธิปไตย ซึ่งคณะกรรมการที่ได้มาจากการเลือกตั้งในครั้งนี้ เป็นคณะกรรมการฯ รุ่นที่ 3 จัดตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมายในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของสำนักวิชาให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้วางแผนไว้ อีกทั้งเป็นสื่อกลางในการประสานงานกิจกรรมนักศึกษาระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาในสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของสำนักวิชาอีกด้วย
 
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากนักศึกษาในสำนักวิชา โดยนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของสำนักวิชาฯ จำนวน 172 คน มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 68.02 โดยหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เป็นหลักสูตรเดียวที่มีนักศึกษาใช้สิทธิ์เลือกตั้งคิดป็นร้อยละ 100
 
ทั้งนี้ นายภานุพงศ์ สถาพรนุวงศ์ และนายพงศกร บัวสมุย นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ออกแบบซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการนับคะแนนเสียงในการเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วย นับได้ว่าเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยลดขั้นตอนในการทำงานได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับปณิธานของหลักสูตรและสำนักวิชาอีกด้วย สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
 
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมดีๆ เหล่านี้จะช่วยสร้างและส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ให้กับนักศึกษา เป็นคนดี คนเก่ง สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และทำประโยชน์เพื่อสังคมต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://informatics.wu.ac.th/mod/detail/ข่าวกิจกรรม/10109

TOP