ชมรมนักศึกษาสำนักวิชาจัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการชมรมนักศึกษาสำนักวิชาสารสนเทศ รุ่น 3