ข่าวทั่วไป

ขอเชิญร่วมงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติที่เมืองนคร

จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติที่เมืองนคร ปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนทั้งในและต่างประเทศได้ร่วมกันทำบุญและกิจกรรมทางธรรมในวันมาฆบูชา โดยน้อมนำธรรมโอวาทปาติโมกข์ไปสู่การปฏิบัติและเพื่ออนุรักษ์ และสืบสานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวนครศรี ธรรมราช ให้เป็นงานบุญระดับนานาชาติ และสนับสนุนการนำเสนอพระบรมธาตุเจดีย์เข้าสู่บัญชีมรดกโลก
 
ในการนี้ ส่วนกิจการนักศึกษาจัดบริการรถรับส่งระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตร/ฟังธรรมนำภาวนา ณ บริเวณลานทรายหน้าพระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และนิทรรศการผ้าพระบฏ ตลาดนัดโบราณ พิธีกวนข้าวมธุปายาสคู ดนตรีธรรมะ ณ สวนศรีธรรมาโศกราช และพิธีแห่ผ้าพระบฏในวันที่ ๒๕ กุมภานธ์ ๒๕๕๖
 
จึงขอเชิญชวนพนักงานและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยแต่งกายชุดสุภาพ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.3162

TOP