ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

กิจกรรม "นวัตกรรมวิจัย ณ วลัยลักษณ์" ครั้งที่ 2 โดย ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม "นวัตกรรมวิจัย ณ วลัยลักษณ์" ครั้งที่ 2 โดย ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ ในวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 ตั้งแต่เวลา 8.30 ณ หอประชุม อาคารไทยบุรี พร้อมร่วมกิจกรรมก่อนงานและชมโปสเตอร์หน้าห้องบรรยาย เวลา 8.00 น.
 
กิจกรรมเริ่มจากบอกเล่าเรื่องราวดีดี "เบื้องหลัง" ความสำเร็จจากการพัฒนางานวิจัยทางนิเวศวิทยาและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี และ รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินี สู่การนำข้อมูลไปใช้ด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ-การจับตาการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศและสิ่งแวดล้อม-การจัดการสุขภาพชุมชน-การเรียนการสอน สู่การผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก สู่การเผยแพร่ในวารสารและสื่อออนไลน์ สู่ทุนวิจัยและรางวัลระดับชาติ สู่การเป็นวิทยากรรับเชิญระดับนานาชาติ กิจกรรมจะจบด้วยการตอบคำถามชิงรางวัล
 
"นวัตกรรมวิจัย ณ วลัยลักษณ์--Walailak Research Invovations" เป็นกิจกรรมที่หมุนเวียนจัดโดยแต่ละหน่วยวิจัย/กลุ่มวิจัย เพื่อนำเสนองานวิจัยในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาทุกสาขา สามารถเห็นความเชื่อมโยงของงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์จริงในการดำรงชีวิต การเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการประกอบอาชีพ ความภาคภูมิใจร่วมกันในผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นในมหาวิทยาลัยจะมีส่วนเสริมแรงบันดาลในการศึกษาและพัฒนางานในทุกส่วนของมหาวิทยาลัยต่อไป
 
ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่คุณลัดดาวัลย์ มนต์แก้ว สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. 0 7567 3566 หรืออีเมล์ dladdawa@wu.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP