กิจกรรม "นวัตกรรมวิจัย ณ วลัยลักษณ์" ครั้งที่ 2 โดย ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ