ข่าวเด่น

๔๐ ปี สันติประชาธรรม สู่ ๑ ศตวรรษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๑ ที่ ม.วลัยลักษณ์

 


 
 
          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ และส่วนประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป  โครงการเตรียมงานรำลึก ๑๐๐ ปี ชาตกาล ป๋วย อึ๊งภากรณ์ จัดงาน“๔๐ ปี สันติประชาธรรม สู่ ๑ ศตวรรษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ส่วนภูมิภาค” ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒ - ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.ได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โดยได้เกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วินัย  ประลมพ์กาญจน์   รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธาน   พร้อมด้วยนางสาวจิตตนา  หนูณะ หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ อาจารย์สุธาทิพย์ โมราลาย อาจารย์สำนักวิชาศิลปศาสตร์ และผู้บริหาร อาจารย์จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ร่วมในพิธีเปิด 
 
         ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย  อาจารย์ นักศึกษาจากสำนักวิชาศิลปศาสตร์ สำนักวิชาการจัดการ  สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ และสำนักวิชาต่าง ๆ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ รวมทั้งประชาชนทั่วไป จำนวนกว่า ๒๐๐ คน
 
 
         กิจกรรมภายในงานวันที่ ๒- ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เป็นการการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “การทำสื่อ หนังสั้น และวิดีโอสารคดี" ว่าด้วยหลักการถ่ายทอดเรื่องราวหรือสถานการณ์เป็นภาพ การวางตำแหน่งและการควบคุมขนาดคุณภาพวิดีทัศน์ การกำหนดมุมมองทิศทางของแสง การควบคุมคุรภาพเสียงและการสัมภาษณ์ และโปรแกรมเกี่ยวกับการทำงาน โดยนายธีระพงษ์  เงินถม Film Maker และนายตะวัน  พงศ์แพทย์ ช่างภาพอิสระ เป็นวิทยากร  ต่อจากนั้นในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ภายหลังพิธีเปิดเป็นการปาฐกถา ในหัวข้อ “คุณภาพชีวิตใหม่ของคนไทยในยุค AEC จะเป็นอย่างไร ?” โดยอาจารย์นวพร  เรืองสกุล กรรมการโครงการเตรียมงานรำลึก ๑๐๐ ปี ชาตกาล ป๋วย อึ๊งภากรณ์ และการเสวนาในหัวข้อ “รอดหรือล่ม : ประชาคมเศรษฐกิจฯ กับคุณภาพแห่งชีวิต ท้องถิ่น และชุมชนของคนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” โดยนายพิสิฐ ชาญเสนาะ นักพัฒนาองค์กรเอกชน นายกสมาคมหยาดฝน อาจารย์วิทยา  อาภรณ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และนายหาญณรงค์  เยาวเลิศ  สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานมูลนิธิเพื่อการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ(ประเทศไทย) เป็นวิทยากรเสวนา  
 

 
         นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการ "ความคิด ชีวิต และผลงาน ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์" นิทรรศการประวัติที่แสดงถึงช่วงชีวิตที่สำคัญตามเส้นทางเวลาของท่าน นิทรรศการ Motion graphic เรื่อง "คุณภาพชีวิต ปฏิทินแห่งความหวังจากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน" รวมทั้งนิทรรศการภาพถ่ายชุมชนวังน้ำขาว จ.ชัยนาท ซึ่งเป็นมุมมองชุมชนของเยาวชนกลุ่มศูนย์ป๋วย  อึ๊งภากรณ์ เพื่อการเรียนรู้ จ.ชัยนาท ซึ่งเป็นสถานที่ที่ท่านกระโดร่มเข้าสู่ประเทศไทยในสมัยที่ท่านเป็นเสรีไทย นอกจากนี้ยังมีการฉายวีดิทัศน์ถ้อยคำการให้สัมภาษณ์ของบุคคลร่วมสมัยในวงการต่าง ๆ ที่มีประสบการณ์หรือได้แรงบันดาลใจจากความคิด ชีวิตและงานของ ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์อีกด้วย
 
          อนึ่ง มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป และองค์กรภาคีจัดกิจกรรม “๔๐ ปี สันติประชาธรรม สู่ ๑ ศตวรรษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์” เนื่องในโอกาสวันเกิดครบ ๘ รอบ หรือ ๙๖ ปี ของอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์  เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕ ขึ้น ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวทำให้เกิดกระแสเรียกร้องจากผู้ที่ได้เข้าร่วมงาน รวมถึงผู้ที่ไม่มีโอกาสเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เห็นควรจัดกิจกรรมนี้ในส่วนภูมิภาคในรูปของนิทรรศการเคลื่อนที่ การจัดเสวนา ปาฐกถา อภิปราย ตลอดจนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือ workshop เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทราบถึงเรื่องราวว่าด้วยชีวิต ความคิด และผลงานของอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่าง ๆ
 
         โครงการเตรียมงานรำลึก ๑๐๐ ปี ชาตกาล ป๋วย อึ๊งภากรณ์ จึงได้กำหนดแผนงานจัดกิจกรรมต่อเนื่องในพื้นที่ส่วนภูมิภาค ภายใต้ชื่องาน “๔๐ ปี สันติประชาธรรม สู่ ๑ ศตวรรษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ส่วนภูมิภาค” โดยจัดงานครั้งที่ ๑ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในระหว่างวันที่ ๒ - ๓ กุมภาพันธ์ ครั้งที่ ๒ จัด ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในระหว่างวันที่ ๖ - ๗ กุมภาพันธ์ และครั้งที่ ๓ จัด ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ในระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  และจะดำเนินการต่อเนื่องไปจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๙ อันเป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองชาตกาลของอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์  
 

TOP