ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

WMS จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ "อุตสาหกรรมไมซ์ (MICE Industry)"

อุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจจัดประชุม (meetings) การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (incentives) การประชุมวิชาชีพ (conventions) และการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ (exhibitions) มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้อุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ยังมีส่วนสำคัญในเพิ่มโอกาสและศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาค รวมทั้งความท้าทายภายหลังการรวมกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558
 
ในการนี้ สำนักวิชาการจัดการ (Walailak Management School: WMS) จึงจัดให้มีการบรรยายพิเศษ ดังนี้
 
1. หัวข้อ "อนาคตอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย (the future of MICE industry in Thailand)" โดย คุณเถกิงศักดิ์ ไชยกาญจน์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องระเบียงบรรณ 1 อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา
 
2. หัวข้อ "อุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศมาเลเซีย (MICE industry in Malaysia)" โดย Ms. Mai Kim Thoa นักศึกษาปริญาเอกจาก Universiti Sains Malaysia (USM) และ Senior Research Fellow at Tourism Research Institute for Policy Studies (TRIPS), Malaysian Hospitality College ประเทศมาเลเซีย ในวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2556 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องระเบียงบรรณ 1 อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา
 
อนึ่ง การจัดบรรยายพิเศษในครั้งนี้เป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เรียนรู้ให้แก่นักศึกษาวิชา LOM-431 MICE Operations and Management หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่สนใจทั่วไปจากภายนอกสามารถเข้าฟังได้
 
WMS จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายดังกล่าว โดยสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ คุณศิรินันท์ พันธรักษ์ หรือคุณภูมิ คันธิก โทร. 0 7567 2466 หรือ 0 7567 2467

TOP