ข่าวทั่วไป

ขอเชิญคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ( ชุดก่อตั้ง) ร่วมประชุม

งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ขอเชิญคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ( ชุดก่อตั้ง) และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมครั้งที่ 1 / 2556 ในวันจันทร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 11.00 - 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารวิจัย โดยมีวาระการประชุมเรื่องการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม และ แผนการจัดกิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่า ฯ

TOP