ข่าวการศึกษา

มวล.รับนักศึกษาทั่วประเทศ ร่วมค่าย Marine Ecology ครั้งที่ 21

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(มวล.) ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ภูเก็ต ภายใต้การสนับสนุนจาก บ.เชฟรอน ประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมโครงการจัดการสอนภาคฤดูร้อนวิชานิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 21 (Marine Ecology Summer2013) ระหว่างวันที่ 18 เมษายน ถึง 20 พฤษภาคม 2556 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดภูเก็ต
 
โครงการจัดการสอนภาคฤดูร้อนวิชานิเวศวิทยาทางทะเล จัดขึ้นเพื่อให้นิสิต นักศึกษาเรียนรู้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมทางทะเล รู้ถึงกลไกและกระบวนการสำคัญที่เกิดขึ้นในทะเล ตลอดจนเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การทดลอง ในสาขาวิชานิเวศวิทยาทางทะเล และเพื่อสร้างความตระหนัก เห็นความสำคัญของระบบนิเวศวิทยา ซึ่งมีความสำคัญทางเศรษฐกิจและทางนิเวศวิทยา โดยส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์การใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาดและยั่งยืนของทรัพยากรในทะเล ซึ่งรูปแบบการเรียนการสอนมีหลายวิธีการ ทั้งการสอนบรรยาย การร่วมอภิปราย การค้นคว้านอกห้องเรียนตามความสนใจของผู้เรียน การเรียนภาคปฏิบัติ และการจัดให้นิสิต นักศึกษามีโอกาสได้พบปะพูดคุยกับนักวิทยาศาสตร์ของสถาบันฯ
 
คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะสมัครเข้าร่วมค่ายดังกล่าว ควรได้ผ่านวิชานิเวศวิทยาเบื้องต้นและวิชาสัตว์ ไร้กระดูกสันหลัง หรือเทียบเท่า ควรเป็นนักศึกษาในชั้นปีที่ 2-4 หรือกำลังศึกษาในระดับบัณฑิตวิทยาลัย รับเพียง 30 คนเท่านั้น
 
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่http://stpark.wu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2556 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติวงษ์ ตันติโชดก อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ โทรศัพท์ 075-672602 โทรสาร 075-672604 มือถือ 081-891-3525 Email: tpitiwon@wu.ac.th
 
ข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP