บทความของ อ.ดร. จิราพร ชินกุลพิทักษ์ ในวารสาร WJST ได้รับการดาวน์โหลดสูงสุดมากกว่า 5,500 ครั้ง ในปี 2555