ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

บทความของ อ.ดร. จิราพร ชินกุลพิทักษ์ ในวารสาร WJST ได้รับการดาวน์โหลดสูงสุดมากกว่า 5,500 ครั้ง ในปี 2555

วารสาร Walailak Journal of Science and Technology (WJST) จัดอันดับจำนวนบทความดาวน์โหลดสูงสุด 20 อันดับแรก ในปี 2012 โดยอันดับ 1 เป็นบทความเรื่อง Nanosuspension Technology for Drug Delivery โดย อาจารย์ ดร. จิราพร ชินกุลพิทักษ์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มียอดดาวน์โหลดมากกว่า 5,517 ครั้ง โดยบทความนี้ตีพิมพ์เผยแพร่ตั้งแต่ปี 2007 และได้รับการดาวน์โหลดและอ้างถึง (citation) เรื่อยมา จนทำสถิติดาวน์โหลดสูงสุดและอ้างถึงสูงสุด 7 ครั้ง ในปีที่ผ่านมา
 
นอกจากนี้ในปี 2556 บทความฉบับเต็มในวารสาร WJST ทั้งหมดได้รับการบรรจุในฐานข้อมูล Directory of Open Access Journals (DOAJ) โดยฐานข้อมูล DOAJ เป็นฐานข้อมูลรายชื่อวารสารที่ให้ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มรูปแบบ (Full Text) ฟรี มีเนื้อหาครอบคลุมทุกสาขาวิชาและการวิจัยทั้งสาขา Social sciences, Health sciences, Physical sciences, Life sciences ปัจจุบันมีรายชื่อวารสารอยู่กว่า 8,500 วารสาร จาก 121 ประเทศทั่วโลก โดยวารสาร WJST เป็นหนึ่งใน 16 วารสารจากประเทศไทย
 
20 อันดับบทความดาวน์โหลดสูงสุดในวารสาร WJST ปี 2555 (http://masterorg.wu.ac.th/file/ird-20130208-085104-TcFAj.docx)
 
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดบทความทั้ง 20 เรื่องได้จากเว็บไซต์ของวารสาร http://wjst.wu.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wjst.wu.ac.th

TOP