ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

WMS เชิญฟังบรรยายพิเศษ"ความสำคัญของการวางแผนการเงินส่วนบุคคลต่อการพัฒนาประเทศไทยในปัจจุบัน"

ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาในเรื่องกับดักชนชั้นกลาง (Middle Income Trap) เนื่องจากการเพิ่มรายได้ให้แก่ชนชั้นกลางและล่างนั้นทำได้ยาก รวมทั้งการกระจายรายได้ยังมีช่องว่าง สาเหตุหลักที่ทำให้การติดอยู่ในกับดักชนชั้นกลางคือ การที่ประชาชนขาดความตระหนักในเรื่องการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ที่จะทำให้บุคคลมีเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจน
 
WMS หลักสูตรบริหารธุรกิจ จึงได้ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดบรรยายพิเศษ ภายใต้หัวข้อ "ความสำคัญของการวางแผนการเงินส่วนบุคคลต่อการพัฒนาประเทศไทยในปัจจุบัน" ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องระเบียงบรรณ 1 ศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
จึงขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายในวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

TOP