ข่าวสมัครงาน

รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 1 อัตรา

ด้วยโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่บ่มเพาะธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา เพื่อทำหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ของโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2535

2.คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการ บริหารธุรกิจ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

3.คุณสมบัติอื่นๆ
3.1 ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3.1.1 มีประสบการณ์การทำงานในองค์กรธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
3.1.2 มีประสบการณ์ด้านการบ่มเพาะธุรกิจ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
3.2 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาได้
3.3 เป็นผู้ที่ตั้งใจจริงในการทำงาน ทำงานเชิงรุก รวมทั้งต้องทุ่มเทและอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
3.4 เป็นผู้ที่มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่างๆ ตามที่หน่วยงานกำหนด

4.ภาระงาน
4.1 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานดังต่อไปนี้
- เป็นพี่เลี้ยงธุรกิจให้กับผู้เข้ารับการบ่มเพาะในธุรกิจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- การตลาดเชิงรุก เพื่อหากลุ่มลูกค้าเป้าหมายตามคุณสมบัติที่ได้กำหนดไว้
- กลั่นกรองผู้เข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ
- วางแผน สนับสนุน ติดตาม และพัฒนากระบวนการบ่มเพาะผู้เข้าร่วมโครงการให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้ส่งผลต่อการพัฒนากิจการของผู้เข้ารับการบ่มเพาะ อยู่รอดเป็น
กิจการเต็มตัวที่มีอำนาจในการแข่งขัน
4.2 งานอื่นๆที่มหาวิทยาลัยและผู้บังคับบัญชาหมอบหมายหรือเห็นสมควร

5. อัตราเงินเดือน ตามวุฒิการศึกษา

6. สวัสดิการ
6.1 สวัสดิการเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้สำหรับลูกจ้างชั่วคราว
6.2 สิทธิประโยชน์ทดแทนเป็นไปตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒

7. เอกสารและหลักฐานการสมัคร
7.1 ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นสีดำขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
7.2 สำเนาใบปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร และสำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript of records) ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป จำนวน 1 ฉบับ
7.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ
7.4 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
7.5 สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล เป็นต้น จำนวน 1 ฉบับ
7.6 ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ
ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติ ไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือจ้างงาน

8.การสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ได้ที่ สำนักงานโครงการอุทยานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 โทร 0-7567-3576 โทรสาร 0-7567-3572 และจะสิ้นสุดการรับสมัคร ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ในกรณีหรือกรณีที่ผู้สมัครไม่สะดวกที่จะมาขอรับใบสมัครหรือสมัครด้วยตนเอง สามารถสมัครทางไปรษณีย์ได้โดย Download ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว ได้ที่ http://dp2.wu.ac.th/JU/tem.pdf แล้วส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครไปที่ โครงการอุทยานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

9.การดำเนินการคัดเลือก
โครงการอุทยานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามขั้นตอนดังนี้
9.1 ขั้นตอนที่ 1 พิจารณาจากใบสมัคร โดยประเมินคุณวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน
9.2 ขั้นตอนที่ 2 ผู้ผ่านในขั้นตอนที่ 1 จะดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ทัศนคติ ความตั้งใจจริง การแสดงออก มนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพ อื่น ๆ เป็นต้น

10.กำหนดการสอบและการแจ้งผล
โครงการอุทยานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะแจ้งผลการคัดเลือกทุกขั้นตอนให้ทราบและกำหนดการคัดเลือกตามขั้นตอนที่ 2 (กรณีที่ผ่านการคัดเลือกตามขั้นตอนที่ 1 แล้ว) ให้ผู้สมัครทราบตามที่อยู่ที่สมัครให้ไว้ในใบสมัคร

11.เงื่อนไขอื่นๆ
11.1 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น
11.2 การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารอาจมีความผิดตามกฎหมาย โครงการอุทยานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือจ้างงาน
 


TOP