ข่าวการศึกษา

การวัดตัว เช่า / ตัด ชุดครุยวิทยฐานะแก่ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2555

ตามที่ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการประสานงานเรื่องการเช่า/ตัด ชุดครุยวิทยฐานะแก่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2555 นั้น
ในการนี้ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ดำเนินการประสานงานกับผู้ประกอบการ คือ ร้านอมเรศ เลขที่ ๒ ตรอกนคร ถนนมหาราชท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ เพื่อที่จะมาวัดตัวเช่า ตัดชุดครุยวิทยฐานะให้แก่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕5 ดังนี้
1) ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม ๒๕๕6 ตั้งแต่เวลา o๘.๓o - ๑๖.oo น. ณ โถงกลาง ชั้นล่าง อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2) สามารถวัดตัวชุดครุยที่ร้านอมเรศ ในกรุงเทพฯ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.00 น .- 18.00 น. โทร. 02-223-7892, 02-623-6349 มือถือ 08-1682-6698 หรือ 08-9188-3832 ได้

3) สามารถสั่งตัดชุดผ่านทาง Web Site www.amaresshop.com, หรือhttp://www.facebook.com/amaresshop.graduationgown หรือ Email : amares_shop@hotmail.com

รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับชุดครุยวิทยฐานะมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1) ปริญญาตรี
- ค่าเช่าชุดครุย (ชุดใช้แล้ว) ชุดละ 420 บาท
- ค่าเช่าตัดชุดครุย (ชุดใหม่) ชุดละ 690 บาท
- ค่าตัดชุดครุย ชุดละ 1,300 บาท
2) ปริญญาโท
- ค่าเช่าชุดครุย (ชุดใช้แล้ว) ชุดละ 550 บาท
- ค่าเช่าตัดชุดครุย (ชุดใหม่) ชุดละ 810 บาท
- ค่าตัดชุดครุย ชุดละ 1,430 บาท
3) ปริญญาเอก
- ค่าเช่าชุดครุย (ชุดใช้แล้ว) ชุดละ 660 บาท
- ค่าเช่าชุดครุย (ชุดใหม่) ชุดละ 920 บาท
- ค่าตัดชุดครุย ชุดละ 1,560 บาท
4) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- ค่าประกันชุดครุย ชุดละ 900 บาท
- ค่าถุงครุย ใบละ 100 บาท

ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ 0-7567-3650 โทรสาร 0-7567-3652 ในเวลาราชการ WebSitehttp://www.wu.ac.th, http://ces.wu.ac.th


TOP