ข่าวทั่วไป

ธกส. ต้นเหรียง ดูงานฟาร์มมหาวิทยาลัยเมื่อเร็ว ๆ นี้ ผู้บริหารและพนักงานแผนกพัฒนาธุรกิจของธนาคาร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา ต้นเหรียง นำโดย คุณธนะ ระวังวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาต้นเหรียง ได้นำเกษตรกรที่เป็นลูกค้าของธนาคารในโครงการพักชำระหนี้ของธนาคาร จำนวน 102 คน ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมฟาร์มมหาวิทยาลัย ในแผนกต่างๆ เช่น แผนก แปลงพืช แปลงปาล์มน้ำมัน , แผนกปศุสัตว์ , โรงแปรรูปน้ำนมพร้อมดื่ม เป็นต้น โดยมีศาสตราจารย์ ดร. วินัย ประลมพ์กาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยผู้จัดการฟาร์มและพนักงานฟาร์มมหาวิทยาลัย
 
โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ และรองศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ มณีพงศ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมบรรยาย เรื่อง " เทคนิคการสังเกตการณ์ขาดสารอาหารและการเพิ่มผลผลิตในยางพาราและปาล์มน้ำมัน" และในโอกาสเดียวกันนี้ผู้จัดการฟาร์มและพนักงานฟาร์มมหาวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับด้วย
 
ภาพกิจกรรม
 

TOP