ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญชวนร่วมสัมมนา ABC สัญจร สู่นครเข้มแข็ง : ฐานอาชีพ ฐานทรัพยากร ฐานชุมชน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้มีดำริในการจัดกิจกรรม ABC สัญจรรายจังหวัดขึ้น เพื่อนำเสนอรูปธรรมของแนวคิด เครื่องมือและกระบวนการในการพัฒนาโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งบนฐานความรู้และความร่วมมือ เพื่อเผยแพร่ให้กับหน่วยงาน องค์กรประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานระดับนโยบายที่เกี่ยวข้องเห็นแนวทางในการดำเนินงานหลากหลายภายใต้บริบทพื้นที่ โดยเน้นการนำเสนอรูปธรรมของงานวิจัยที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
 
นครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดหนึ่งที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยได้สนับสนุนงานวิจัยเชิงพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง งานวิจัยเด่นในพื้นที่ ได้แก่ การจัดทำบัญชีครัวเรือนและแผนชุมชนตามแนวทางชุมชนอินทรีย์ งานวิจัยยุวประวัติศาสตร์ การจัดการน้ำและภัยพิบัติ องค์กรการเงินชุมชน และโครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง เป็นต้น
 
ทั้งนี้ องค์ความรู้จากงานวิจัยดังกล่าวสามารถเชื่อมโยงได้กับวิสัยทัศน์เมืองนคร 12 วาระ คือ วิถีนคร นครปลอดภัย นครน่าอยู่ นครน่าเที่ยว นครสีเขียว นครเข้มแข็ง นครโมเดล นครเอื้ออาทร ครัวนคร แก้จนคนนคร นครแห่งการเรียนรู้ และเด็กนครศรีมีอนาคต รวมทั้งสอดคล้องกันการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สกว.กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในการเชื่อมโยงการทำงานวิจัยของนักวิชาการในมหาวิทยาลัยกับการเคลื่อนไหวของชุมชนท้องถิ่นและเครือข่าย เป็นการสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และพัฒนานักวิจัยเพื่อตอบโจทย์การแก้ปัญหาในพื้นที่ โครงการ ABC สัญจร นครศรีธรรมราช "ABC สัญจร สู่นครเข้มแข็ง : ฐานอาชีพ ฐานทรัพยากร ฐานชุมชน" จึงเป็นกิจกรรมหนึ่งในการต่อยอดองค์ความรู้เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อไป
 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชนและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวในวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2556 ณ พื้นที่อำเภอชะอวดและอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และ ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร. 0-7567-3557 , 0-7567-3555 โทรสาร 0-7567-3553 หรือ website : http://ird.wu.ac.th

กำหนดการ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP