ขอเชิญชวนร่วมสัมมนา ABC สัญจร สู่นครเข้มแข็ง : ฐานอาชีพ ฐานทรัพยากร ฐานชุมชน