นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับรางวัลนำเสนองานวิจัยดีเด่นและรางวัลชมเชย ในงานสัมมนาวิชาการวิทยาศาสตร์การประมงครั้งที่ 8