ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับรางวัลนำเสนองานวิจัยดีเด่นและรางวัลชมเชย ในงานสัมมนาวิชาการวิทยาศาสตร์การประมงครั้งที่ 8นักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับรางวัลนำเสนองานวิจัยดีเด่นและรางวัลชมเชย ในการสัมมนาวิชาการวิทยาศาสตร์การประมง ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 8 ณ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เมื่อวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2556
 
ผลงานที่ได้รับรางวัลนำเสนองานวิจัยดีเด่น คือ เรื่อง "ความคิดเห็นของเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง กรณีศึกษา : เยาวชนในชุมชน บ้านแหลมประทับ ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช " โดยนางสาวชนิกานต์ จิตรศิริ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ อาจารย์จันทิรา รัตนรัตน์ และรางวัลชมเชยในการนำเสนองานวิจัย เรื่อง "การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ของแพปลา จังหวัดนครศรีธรรมราช " โดยนางสาวนูรีฮัน คาเด โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ อาจารย์จันทิรา รัตนรัตน์ เช่นกัน
 
การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีให้นิสิต นักศึกษา ได้นำเสนอผลงานวิจัย ร่วมแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้ สร้างความร่วมมือ เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและงานวิจัยด้านการประมงและวิทยาศาสตร์ทางทะเล อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างจริงจังและเป็นระบบต่อไปในอนาคต โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมประมาณ 250 คน จาก 6 สถาบัน
 
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดงานสัมมนาวิชาการวิทยาศาสตร์การประมง ในครั้งต่อไป

ประมวลภาพ

TOP