มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยศูนย์บริการการศึกษาและส่วนประชาสัมพันธ์ ร่วมจัดนิทรรศการกิจกรรมงานวันวิชาการและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น