ข่าวทั่วไป

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยศูนย์บริการการศึกษาและส่วนประชาสัมพันธ์ ร่วมจัดนิทรรศการกิจกรรมงานวันวิชาการและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยศูนย์บริการการศึกษาและส่วนประชาสัมพันธ์ ร่วมจัดนิทรรศการแนะนำมหาวิทยาลัยและหลักสูตรการเรียนการสอนในกิจกรรมงานวันวิชาการ และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงเรียนท่ามิหรำ จังหวัดพัทลุง
 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนในโรงเรียนท่ามิหรำ โรงเรียนในเครือข่ายและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงาน ได้รู้จักมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในภาพรวม พร้อมแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนและการรับนักศึกษาประจำปี 2556 เพื่อให้นักเรียนได้รับทราบข้อมูลต่างๆ สำหรับประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา และเป็นข้อมูลสำหรับอาจารย์แนะแนวนำไปแนะนำนักเรียนในโรงเรียนต่อไป

TOP