ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตมุสลิมในจังหวัดนครศรีธรรมราช (เรื่องเอชไอวี/เอดส์ )

โครงการอิสลามศึกษาฯ(ISWU) ร่วมกับศูนย์ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตในชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช และสถาบันอัสลาม จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตมุสลิมในจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้หัวข้อ "การประชุมเชิงปฏิบัติการ สำหรับผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน เพื่อสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องเอชไอวี/เอดส์ เพื่อนำไปสู่การจัดการปัญหาเอดส์ในชุมชน" เวลา 08.30 น.- 16.30 น. วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ณ ห้อง 203 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานพันธกิจด้านเอชไอวี/เอดส์ ตลอดจนเพื่อสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ และมีทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับเรื่องเอชไอวี/เอดส์ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขยั่งยืนต่อไป
 
โอกาสนี้จึงขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมโครงการตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว

TOP