ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการจัดอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบให้กับโรงเรียนในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช

  
 
ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการนำโดย รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี และ รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินี ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สสวท. ให้จัดอบรมวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (Earth System Science; ESS) ให้แก่โรงเรียนในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย, โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง, โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์, โรงเรียนเทศบาลวัดเพชรจริก, โรงเรียนสังวาลย์วิท, โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี และ โรงเรียนปากพนัง เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม โซน G ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยครูที่ได้รับการอบรมได้พัฒนาโครงร่างงานวิจัยจนเสร็จสมบูรณ์โรงเรียนละ 1 โครงงาน ได้ออกแบบการทดลอง ออกแบบตารางการบันทึกข้อมูลและพร้อมที่จะนำนักเรียนดำเนินงานวิจัยได้

TOP