ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรม International Coral & Reef Fish Workshop ณ เกาะราชา จ.ภูเก็ต