ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรม International Coral & Reef Fish Workshop ณ เกาะราชา จ.ภูเก็ต

 
ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และรองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินีได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สวทช. จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง การออกแบบและวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาปะการังและปลาในแนวปะการัง (International Coral & Reef Fish Workshop) ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2556 ณ เกาะราชา จังหวัดภูเก็ต
 
การอบรมนี้ ได้เชิญ Prof. Sally Holbrook, Prof. Russ Schmitt and Dr. Andrew Brooks จาก University of California Santa Barbara, USA และดร.นิพนธ์ พงศ์สุวรรณ จาก PMBC เป็นวิทยากร
 
จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจและนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก ที่มีความสนใจเกี่ยวกับการทำวิจัยทางด้านปะการังและปลาในแนวปะการัง สามารถดำน้ำลึกได้ (Scuba Diving) Download ใบสมัครและส่งใบสมัครมาได้ที่ผู้ประสานโครงการ คุณเกศรา อินทวงศ์ ที่อีเมล ann.intawong@gmail.com มือถือ 089 219 2474 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Group: International Coral & Reef Fish Workshop และ Facebook Fan Page: International Coral & Reef Fish Workshop ปิดรับสมัครในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ท่านเท่านั้น

TOP