ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ "WMS เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา" ธรรมบรรยายโดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต

สำนักวิชาการจัดการจัดโครงการ "WMS เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา" เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีความตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความสำคัญของคุณธรรมและจริยธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม โดยในโครงการนี้จะประกอบไปด้วยการบรรยายพิเศษเรื่อง “เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม” โดยพระวิทยากรผู้มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและต่างประเทศ คือ พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต วัดสร้อยทอง (พระอารามหลวง) กรุงเทพมหานคร
 
WMS จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการในวันพุธที่ 13 มีนาคม 2556 เวลา 12.30 - 16.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี โดยสามารถลงทะเบียนออนไน์เข้าร่วมงาน ได้ที่ ลงทะเบียนออนไลน์ ภายในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2556

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://management.wu.ac.th/

TOP