ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ "WMS เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา" ธรรมบรรยายโดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต